Послови административно техничког секретара

ПОСЛОВИ АДМИНИСТРАТИВНО –ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Драгица Стојисављевић

Канцеларија 58 - други спрат

Контакт 023/821 050 локали 101 и 116

 ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника општине; прима пошту за председника општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака; успоставља телефонске везе; израђује на рачунару дописе за потребе председника, заменика председника, помоћника председника општине, начелника општинске управе и заменика начелника општинске управе; по потреби послужује госте;  обавља и друге послове из домена протокола, води у рукопису записнике са седнице општинског већа и израђује их на рачунару; води потребне евиденције и обавља дактилографске послове за потребе рада општинског већа; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе. 

            

ДАКТИЛОГРАФ – АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Јасминка Гаврић - први спрат

Канцеларија 39

Контакт 023/821 050 локали 103 и 123

ОПИС ПОСЛОВА:

Прима странке које се обраћају председнику и заменику председника скупштине општине; прима пошту за председника скупштине општине и уручује је; заказује састанке, води роковник састанака; успоставља телефонске везе; израђује на рачунару дописе за потребе председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, секретара скупштине општине и општинског већа; по потреби послужује госте; обавља и друге послове из домена протокола, води у рукопису записнике са седнице скупштине општине,  општинског већа и израђује их на рачунару; води потребне евиденције и обавља дактилографске послове за потребе рада скупштине општине и општинског већа; израђује и електронским путем води Службени лист општине Житиште; као и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.

buy footwear | New Balance 991 Footwear