ГРАДИТЕЉСКИ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

Даница Савић, виши референт за градитељске и комунално-стамбене послове

Канцеларија 50 - други спрат

Контакт: 023/821 050 локал 132

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ОПИС ПОСЛОВА:

Обрађује предмете везане за озакоњење објеката. Припрема за израду по службеној дужности или захтеву странке акта у поступку издавања одобрења за употребу изграђених објеката; припрема акта исељења бесправно усељених лица и доставља самосталном сараднику за имовинско правне послове; припрема доношење решења по Закону о планирању и изградњи (грађевинске дозволе, одобрења за постављање привремених објеката и сл.), а решења доноси руководилац одељења, учествује у попису становништва; издаје разне потврде о чињеницама о којима одељење води евиденцију; потврђује усклађеност темеља са главним пројектом; врши проверу усклађености главног пројекта са локацијском дозволом; спроводи Број 13. 14.5.2018. године „Службени лист Општине Житиште“ страна 20 обједињену процедуру за издавање грађевинске дозволе; пријаву радова; издавање употребне дозволе; за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; обавља и друге послове из ове области по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе; за свој рад одговара руководиоцу одељења и начелнику општинске управе.